Säännöt

§ 1

Yhdistyksen nimi on Espoon Kirjansitojat ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä kansalais- ja työväenopiston kanssa.

§ 2

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä kirjansidontatietoja ja -taitoja, edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa, vaalia kirjansidontaperinteitä, edistää kirjansidontakulttuurin kehittämistä sekä ylläpitää suhteita kansalais- ja työväenopistoihin.

§ 3

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan

– järjestämällä jäsenilleen keskustelu- ja tiedotus- ja opintotilaisuuksia sekä vierailuja ja opintokäyntejä,

– hankkimalla ja tallentamalla aineistoa menetelmistä ja materiaaleista,

– osallistumalla alan näyttelyihin ja kilpailuihin sekä

– hankkimalla materiaalia ja välineitä jäsentensä käyttöön.

§ 4

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymänä kirjansidonnasta kiinnostunut henkilö maksamalla säädetyn jäsenmaksun kyseiselle toimintavuodelle. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden ja maksuajankohdan. Yhdistyksen sääntöjä tai kokouspäätöksiä rikkonut tai muuten yhdistystä vahingoittanut jäsen voidaan erottaa yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehtävällä hallituksen päätöksellä. Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti kyseiselle henkilölle.

§ 5

Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, joka muodostuu puheenjohtajasta ja neljästä (4) muusta varsinaisesta jäsenestä. Lisäksi valitaan hallitukselle kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitse keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä.

§ 6

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

§ 7

Yhdistyksen tilivuosi päättyy 31. joulukuuta. Tilinpäätös ja toimintakertomus on luovutettava toiminnantarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 8

1 Yhdistys kokoontuu vuoden aikana yhteen varsinaiseen kokoukseen,(vuosikokoukseen), joka pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä. Ylimääräisiä kokouksia voidaan tarvittaessa pitää hallituksen kutsusta, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä niin vaatii tietyn asian käsittelemiseksi. Äänioikeus kokouksissa on yhdistyksen jäsenillä. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään 14 päivää etukäteen.

2 Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

§ 9

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus.

5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima budjettiehdotus ja toimintasuunnitelma tulevalle toimintavuodelle sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja ajankohdasta

8. Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioiden suuruudesta.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tulevaksi toimintavuodeksi.

10. Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varamiestä.

12. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 10

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät sääntömuutokset. Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään 3/4 annetuista äänistä.

§ 11

Yhdistyksen purkaminen on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista ensimmäisen on oltava yhdistyksen varsinainen kokous. Purkaminen on hyväksyttävä molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla Espoon kaupungin työväenopistolle käytettäväksi käsityöharrastukseen.

§ 12

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa seurataan voimassa olevaa yhdistyslakia.


Yhdistyksen jäsenluettelon rekisteriselosteen voit halutessasi lukea tästä (pdf)

Scroll to Top